Mjere za samozapošljavanje: zeleno – digitalno

Poticaji za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) predstavljaju dobru startnu poziciju u obliku sredstava za podmirenje početnih troškova poslovanja. Osnovati se može poslovni subjekt u obliku obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti i ustanove.

I u 2024. godini dostupne su potpore za samozapošljavanje – zeleno digitalno. Podnositelji zahtjeva za ovu mjeru trebaju udovoljavati kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, sukladno definicijama i pojmovima koje ćemo navesti u nastavku.

Oko detaljnijih informacija, pitanja, savjeta i izrade poslovnog plana, javite nam se putem kontakt forme.

Tko može koristiti ostvariti potporu i u kojem iznosu?

Ovu potporu mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Maksimalni iznos zeleno – digitalno potpore je 20.000 eura, a dodjeljuje se za tri skupine korisnika u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Sredstva se dodjeljuju se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 1. Skupina – do 20.000 eura
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupina – do 15.000 eura
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  • (J) Informacije i komunikacije
 1. Skupina – do 10.000 eura
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Poslodavac je dužan 3.000 eura od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

Poslodavci moraju imati registriranu djelatnost iz popisa prihvatljivih djelatnosti i kroz prijavni postupak dokazati:

 • da se njihovo poslovanje u cijelosti ili u određenom segmentu odnosi na proizvodnju zelenih proizvoda ili pružanje zelenih usluga, sukladno indikativnoj listi zelenih proizvoda i usluga navedenih u popisu prihvatljivih djelatnosti
 • da je radno mjesto za koje se traži potpora povezano s poslovnim procesom/ima koji se odnosi na zelene proizvode/usluge

Iznimno, za djelatnosti u prerađivačkoj industriji, poslodavac može opisati proizvod i/ili uslugu koje čine predmet njegovog poslovanja i izvan navedene indikativne liste te obrazložiti na koji su način isti usklađeni s gore navedenim kriterijima za pojedino područje.

 

Kakva su to zelena i digitalna radna mjesta?

 

Zelena radna mjesta

Zelena radna mjesta su radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću. Gospodarski subjekti koji se bave okolišno održivom djelatnošću smatraju se svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva , a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima.

okolišni ciljevi zeleno digitalno

Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa i standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

 

Digitalna radna mjesta

Digitalna radna mjesta su ona radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno znanja u sljedećim područjima:

 • programiranje,
 • razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranje sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva,
 • robotika,
 • razvoj algoritama i proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju ili strojno učenje,
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućni uređaji) i dr.

 

Područja zelenih proizvoda i usluga: kriteriji

 

Energija iz obnovljivih izvora

Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

 

Energetska učinkovitost

Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

 

Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

  • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
  • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti
  • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode

 

Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz:

 • ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo
 • upravljanje zemljištem
 • upravljanje vodenim resursima
 • očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

 

Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

  • Provode okolišne propise/standarde
  • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
  • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

 

Indikativna lista zelenih proizvoda/usluga

 • ekološki poljoprivredni (biljke i stoka) proizvodi i proizvodi akvakulture i pomoćne usluge
 • ogrjevno drvo; ostalo drvo ako je u skladu s mjerama održivosti
 • usluge obnove rudnika
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda
 • električna prijevozna oprema i energetski učinkovitija prijevozna oprema; ispušne cijevi i njihovi dijelovi (i filtri za čestice)
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina
 • septičke jame, rupičasta vjedra i slični predmeti za filtriranje vode na ulazu u odvode; pumpe za pročišćavanje otpadnih voda, vozila za prikupljanje otpadnih voda i čišćenje odvoda, aktivni ugljen za filtriranje vode
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima)
 • olovni spremnici za radioaktivni otpad
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine
 • biogoriva
 • ugljen ako je u skladu s mjerama održivosti
 • proizvodi za toplinsku i zvučnu izolaciju prvenstveno u zgradama: npr. proizvodi od pluta, prozori s tri izolacijska sloja, izolacijski materijali za fasade, krovove i drugi elementi zgrada, kao što su materijali izrađeni od staklene vune, kamene vune, celuloze, polimera i poliuretana i ostali
 • obnovljeni drveni spremnici
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode
 • svjetiljke s izbojem kao svjetiljke niskog pritiska (npr. kompaktne fluorescentne svjetiljke) i najučinkovitiji kućanski aparati
 • regenerirana guma u osnovnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama, vreće i torbe od biološke plastike
 • strojevi za oporabu metala
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora
 • desalinizirana voda i prikupljena kišnica; održavanje vodovodnih cijevi radi smanjivanja gubitka vode
 • usluge prijevoza s niskougljičnim vozilima i plovilima
 • recikliranje i ponovno korištenje rabljene robe
 • usluge održivog turizma
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje
 • usluge prikupljanja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada
 • usluge obrade i odlaganja nuklearnog otpada
 • usluge oporabe materijala; sekundarne sirovine
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda
 • usluga sanacije i čišćenja zraka
 • ostale usluge sanacije i posebne kontrole onečišćenja
 • energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetska obnova postojećih zgrada
 • usluge održavanja i popravka vodovodnih mreža
 • sustavi za obradu otpadnih voda i otpada i sustavi odvodnje
 • elektrane na obnovljive izvore energije, uključujući postavljanje fotonaponskih ploča
 • radovi zvučne izolacije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte gospodarenja vodom, otpadnim vodama i otpadom
 • usluge tehničke inspekcije cestovnih vozila u pogledu emisija u zrak
 • usluge istraživanja i razvoja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge ekološkog savjetovanja
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge osposobljavanja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge zaštite okoliša koje pruža članska organizacija
 • usluge prirodnih rezervata, uključujući očuvanje divljih životinja

 

Ostale informacije jednake su kao za ‘običnu’ potporu za samozapošljavanje, jedino što se udruživanje ne može koristiti u potpori zeleno – digitalno.

 

Što su fiksni, a što varijabilni troškovi?

Novčanu potporu može se iskoristiti za kupnju neophodne opreme za rad: strojeva, alata, informatičkih i računovodstvenih programa, edukacija i ostalih prihvatljivih troškova (popis potražite na: mjere.hr).

Fiksni dio iznosa namijenjen je za registraciju poslovnog objekta, troškove jedne zaposlene osobe kroz godinu dana i ostale tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci – knjigovodstvo, poslovni prostor, članarine itd. Fiksne troškove nije potrebno opravdati u troškovniku niti dostaviti dokaze za utrošak istih.

Fiksni iznos iznosi 5.000 eura, neovisno o poslovnom subjektu koji se otvara.

Varijabilni troškovi su oni koje je potrebno opravdati u troškovniku, kao i do sada. Trebaju biti u popisu prihvatljivih troškova te moraju biti nužni za obavljanje aktivnosti koje su navedene u poslovnom planu: strojevi, oprema, alat, programi, franšize i drugo, ovisno o djelatnosti za koju se potpora treba dodijeliti.

prihvatljivi-troskovi-samozaposljavanje

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa.

PDV nije prihvatljiv trošak – ne može se financirati iz varijabilnog dijela sredstava.

 

Kako se predaje zahtjev i ostala dokumentacija?

I ove godine zahtjevi se predaju online na stranici mjere.hr, a za to je potrebna prijava preko NIAS sustava e-građani. Osim zahtjeva, ispunjava se i poslovni plan sa troškovnikom, a potrebno je dostaviti Potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika koju izdaje FINA, ne stariju od 7 dana.

 

Što se ocjenjuje u zahtjevu?

Kod ocjenjivanja zahtjeva, maksimalni iznos bodova je 100, a prag za dobivanje pozitivne ocjene 65 bodova. Elementi koji se ocjenjuju vezani su za djelatnost u kojoj se osoba želi samozaposliti.

elementi-ocjenjivanja

Sudjelovanje na radionici HZZ-a nije obavezno, ali nosi važne bodove, a pruža i neophodne informacije – za prijavu, ali i za daljnje poslovanje. Da bi se bodovi od radionice dodijelili, na istoj je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore. Nakon pozitivne ocjene, potpisa ugovora te dostave dokumentacije i bjanko zadužnice, iznos potpore isplaćuje se jednokratno u roku 30 dana.

Koje su obveze korisnika?

Što se obveza korisnika ove potpore tiče, potrebno je:

 • tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora;
 • namjenski utrošiti varijabilnu svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati;
 • dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja do kraja prvog 12-mjesečnog razdoblja te istu Potvrdu dostaviti po isteku cjelokupnog ugovornog razdoblja;
 • vratiti onaj dio isplaćenog varijabilnog dijela potpore za koji nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku ili isti nisu prihvatljivi;
 • označiti sufinanciranu opremu skuplju od 1.500 eura s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama Europske unije;
 • ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca (navedeno se dokazuje službenim financijskim izvještajima, ovisno o vrsti poslovnog subjekta)

Ako prekršite ugovorne obveze (zatvaranje poslovnog subjekta, odjave iz radnog odnosa itd.) možete očekivati kaznu:

 • vraćanje ukupnog iznosa potpore, ukoliko je isto nastalo tijekom prvih 12 mjeseci te
 • vraćanje ukupnog varijabilnog i 50% fiksnog dijela, ukoliko je kršenje nastalo tijekom drugog 12-mjesečnog razdoblja.

Sve navedeno se vraća, dakako, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.  

 

Tko ne može ostvariti potporu?

 • Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu i dalje ostaju:
  • osobe čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje kao i podnositelji zahtjeva koji imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača;
  • osobe koje su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili OPG-a odnosno član OPG-a, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva;
  • osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, neovisno o prijavi u evidenciju nezaposlenih);
  • osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore;
  • osobe koje žele preuzeti poslovni subjekt koji je već koristio potpore za samozapošljavanje;
  • osobe koje od žele preuzeti postojeći poslovni subjekt.

 

Što je sve potrebno dostaviti za pravdanje troškova i povrat bjanko zadužnice?

Za kraj, još potrebne papirologije i to one vrlo važne za pravdanje utroška sredstava i ostvarenog prometa.

Kao i ranije, svi troškovi moraju biti plaćeni preko poslovnog transakcijskog računa što se dokazuje izvodom sa računa. Također je potrebno dostaviti i račune izdane na ime poslovnog subjekta te ostalu dokumentaciju, ovisno o vrsti prihvatljivog troška (prometna dozvola u slučaju kupnje vozila, potvrda o završenoj edukaciji, ugovor o kupnji franšize).

Sve se predaje uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju. Sukladno novostima, za svu vrstu opreme i vozila čija je nabavna cijena jednaka ili veća od 1.500 eura (uključujući PDV) potrebno dostaviti fotodokumentaciju (isprintane fotografije sufinancirane opreme/vozila u boji ili fotografije u digitalnom obliku na kojima je vidljiva gore spomenuta informativna ploča ili naljepnica). Potrebne naljepnice pronađite ovdje.

Sada se pripremite se za nekoliko skraćenica obrazaca jer se njima dokazuje ostvareni promet od 50% iznosa potpore u 24 mjeseca, a to su:

 • za obveznike poreza na dohodak: Obrasci P-PPI, DI i DOH;
 • za paušalne obveznike: Obrazac PO-SD;
 • za obveznike poreza na dobit: Obrazac GFI-POD i popis trajne imovine.

Čini se puno informacija? Ima ih još i više, a postoji i velika mogućnost da se iste mijenjaju tijekom godine. U svakome slučaju, važno je dobro razraditi poslovnu ideju i još bolje ju predstaviti u poslovnom planu te razraditi i opravdati troškove, uz konstantno praćenje propisa i promjena.

Ukoliko vam zatreba asistencija tijekom cijelog procesa ili za određene korake, kontaktirajte nas.

Objavljen je i blog o mjerama za samozapošljavanje – 2024. godina.

Pročitajte i odgovore na Često postavljana pitanja.

 

Sretno i srdačno od našeg tima!

error: Sadržaj je zaštićen!