Mjere za samozapošljavanje – 2022. godina

Poticaji za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) predstavljaju dobru startnu poziciju u obliku sredstava za podmirenje početnih troškova poslovanja. Osnovati se može poslovni subjekt u obliku obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti i ustanove.

Oko detaljnijih informacija, pitanja, savjeta i izrade poslovnog plana, javite nam se putem kontakt forme.

 

Tko može koristiti ostvariti potporu i u kojem iznosu?

Ovu potporu mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Maksimalni iznos potpore je 120.000,00 kuna, dodjeljuje se za dvije skupine korisnika u skladu sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD). O tome je li djelatnost kojom se želite baviti (ne)prihvatljiva i koji je maksimalni iznos za istu, pošaljite nam upit, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

1. Skupina – do 120.000,00 kn 2. Skupina – do 80.000,00 kn
(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09) (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33) (H) Prijevoz i skladištenje
(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija (odjeljak 35)
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša(odjeljci 36-39) (J) Informacije i komunikacije
(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43) (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
(P) Obrazovanje
(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Djelatnosti, iznosi i uvjeti razlikuju se za mjeru samozapošljavanja zeleno-digitalno o čemu možete pročitati u blog postu.

Što su fiksni, a što varijabilni troškovi?

Novčanu potporu može se iskoristiti za kupnju neophodne opreme za rad: strojeva, alata, informatičkih i računovodstvenih programa, edukacija i ostalih prihvatljivih troškova (popis potražite na: mjere.hr).

Fiksni dio iznosa namijenjen je za registraciju poslovnog objekta, troškove jedne zaposlene osobe kroz godinu dana i ostale tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci – knjigovodstvo, poslovni prostor, članarine itd. Fiksne troškove nije potrebno opravdati u troškovniku niti dostaviti dokaze za utrošak istih.

Za obrte s paušalnim oporezivanjem fiksni iznos je 40.000,00 kuna, a za dohodovne obrte, samostalne djelatnosti, trgovačka društva i ustanove 55.000,00 kuna.

Varijabilni troškovi su oni koje je potrebno opravdati u troškovniku, kao i do sada. Trebaju biti u popisu prihvatljivih troškova te moraju biti nužni za obavljanje aktivnosti koje su navedene u poslovnom planu, ovisno o djelatnosti za koju se potpora treba dodijeliti.

Prihvatljivi troškovi

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa.

Novost 2022. godine: izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Preuzimanje i udruživanje

Ako se radi o preuzimanju postojećeg poslovnog subjekta, potpora se može odobriti samo u stopostotnom udjelu. Ne može se preuzeti poslovni subjekt od člana obitelji.

Udružiti se u poslovni pothvat mogu najviše dvije nezaposlene osobe, i u tom slučaju će se na utvrđeni iznos potpore dodati fiksni iznos od 30.000 kn.

Zbrojeno, za 1. skupinu djelatnosti maksimalni iznos za udruživanje je 150.000 kn, a za 2. skupinu 110.000 kn.

Novost 2022. godine jest da kod udruživanja više nije moguće registrirati jednostavno trgovačko društvo (zbog hrvatske zakonske regulative).

Kako se predaje zahtjev i ostala dokumentacija?

I ove godine zahtjevi se predaju online na stranici mjere.hr, a za to je potrebna prijava preko NIAS sustava e-građani. Osim zahtjeva, ispunjava se i poslovni plan sa troškovnikom, a potrebno je dostaviti Potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika koju izdaje FINA, ne stariju od 7 dana.

 

Što se ocjenjuje u zahtjevu?

Kod ocjenjivanja zahtjeva, maksimalni iznos bodova je 100, a prag za dobivanje pozitivne ocjene je 65 bodova.

Elementi-ocjenjivanja

Sudjelovanje na radionici HZZ-a, nije obavezno, ali nosi važne bodove, a ujedno pruža i neophodne informacije – za prijavu, ali i za daljnje poslovanje. Da bi se bodovi od radionice dodijelili, na istoj je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore.

Nakon pozitivne ocjene, potpisa ugovora te dostave dokumentacije i bjanko zadužnice, iznos potpore isplaćuje se jednokratno u roku 30 dana.

 

Koje su obveze korisnika?

Što se obveza korisnika ove potpore tiče, potrebno je:

 • tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora;
 • namjenski utrošiti varijabilnu svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati;
 • vratiti onaj dio isplaćenog varijabilnog dijela potpore za koji nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku ili isti nisu prihvatljivi;
 • označiti sufinanciranu opremu skuplju od 10 000 kuna s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama Europske unije;
 • ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca (navedeno se dokazuje službenim financijskim izvještajima, ovisno o vrsti poslovnog subjekta

Ako prekršite ugovorne obveze (zatvaranje poslovnog subjekta, odjave iz radnog odnosa itd.) možete očekivati kaznu:

 • vraćanje ukupnog iznosa potpore, ukoliko je isto nastalo tijekom prvih 12 mjeseci te
 • vraćanje ukupnog varijabilnog i 50% fiksnog dijela, ukoliko je kršenje nastalo tijekom drugog 12-mjesečnog razdoblja.

Sve navedeno se vraća, dakako, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

 

Tko ne može ostvariti potporu?

Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu i dalje ostaju:

 • osobe koji imaju ovrhu po privatnim računima (ne vrijedi za osnivanje trgovačkih društava*);
 • osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva;
 • osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci podnošenja zahtjeva te osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost i članovi zadruga;
 • osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, neovisno o prijavi u evidenciju nezaposlenih);
 • osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore;
 • osobe koje žele preuzeti poslovni subjekt koji je već koristio potpore za samozapošljavanje;
 • osobe koje od žele preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje od člana obitelji.

*Ako podnositelj zahtjeva ima ovrhu po privatnim računima (maksimalno 20% iznosa tražene potpore), a namjerava registrirati trgovačko društvo, potpora se može isplatiti isključivo u slučaju dostave bjanko zadužnice na kojoj je glavni dužnik trgovačko društvo, a jamci platci dvije osobe: osoba koja traži potporu – vlasnik poduzeća i druga fizička osoba.

Korisnicima potpore za samozapošljavanje kojima je ista isplaćena u 2022. godini ne može biti dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta.

Što je sve potrebno dostaviti za pravdanje troškova i povrat bjanko zadužnice?

Za kraj, još potrebne papirologije i to one vrlo važne za pravdanje utroška sredstava i ostvarenog prometa.

Kao i ranije, svi troškovi moraju biti plaćeni preko poslovnog transakcijskog računa što se dokazuje izvodom sa računa. Također je potrebno dostaviti i račune izdane na ime poslovnog subjekta te ostalu dokumentaciju, ovisno o vrsti prihvatljivog troška (prometna dozvola u slučaju kupnje vozila, ugovor o kupnji franšize).

Sve se predaje uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (ili proširenja djelatnosti).

Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.

Sukladno novostima, za svu vrstu opreme i vozila čija je nabavna cijena jednaka ili veća od 10.000 kn (uključujući PDV) potrebno dostaviti fotodokumentaciju (isprintane fotografije sufinancirane opreme/vozila u boji ili fotografije u digitalnom obliku na kojima je vidljiva gore spomenuta informativna ploča ili naljepnica). Potrebne naljepnice pronađite ovdje.

Sada se pripremite se za nekoliko skraćenica obrazaca jer se njima dokazuje ostvareni promet od 50% iznosa potpore u 24 mjeseca, a to su:

 • za obveznike poreza na dohodak: Obrasci P-PPI, DI i DOH;
 • za paušalne obveznike: Obrazac PO-SD;
 • za obveznike poreza na dobit: Obrazac GFI-POD i popis trajne imovine.

 

Čini se puno informacija? Ima ih još i više, a postoji i velika mogućnost da se iste mijenjaju tijekom godine. U svakome slučaju, važno je dobro razraditi poslovnu ideju i još bolje ju predstaviti u poslovnom planu te razraditi i opravdati troškove, uz konstantno praćenje propisa i promjena.

Ako niste sigurni jeste li sve dobro napisali, rezervirajte termin savjetovanja ili kupite naš priručnik za samozapošljavanje u kojem su detaljnije razrađeni dijelovi izrade poslovnog plana.

Novost u 2022. godini su potpore za zeleno/digitalno poslovanje i mjere Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH i povratak u RH) o čemu ćemo pisati u novom blog postu.

Pročitajte i odgovore na Često postavljana pitanja te naše savjete Kako napisati dobar poslovni plan.

Sretno!

error: Content is protected !!